lưỡi xới A058

Lưỡi xới bản lớn cho máy MF và BUL

Phù hợp với đất khô ( Mùa khô)

Bản rộng (W) : 80

Chiều dày (T) : 7

Khoàng cách tâm (P) : 56mm

Bu lông ( M ) : M14 x 2 bộ

Góc vuông làm đất nhỏ nhanh