lưỡi xới A057

Lưỡi xới A057 phù hợp với tiêu chuẩn máy MF và BUL

Bản rộng (W) : 80

Chiều dày (T) : 7

Khoảng cách tâm hai lỗ (P) : 56

Bu lông (M) : M14 x 2 bộ