A146

Lưỡi xới chân xéo ( vát ) A146

Kích thước lắp 22 x 9

Bu lông M10 x 1 bộ